Jóga Haraszti - Adatvédelmi tájékoztató

Érvényes 2018. május 25-től

 1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékozató célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan tájékoztassa partnereit (továbbiakban adatszolgáltató), adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről, a hatályos Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.) megfelelően.

 1. Az adatkezelő adatai

A https://jogaharaszti.hu weboldal üzemeltetője, az Adatkezelési tájékoztató kiadója és egyben Adatkezelője (továbbiakban Adatkezelő):

Név: Molnár Erika e.v.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Dobó István u. 13.

Nyilvántartási száma:44534494

Adószám:67255094-1-33

Telefonszám: 06 70 507 5025

Email cím: jogaharaszti@gmail.com

Amennyiben kérdése, problémája lenne jelen közleményünkkel vagy személye adatainak kezelésével kapcsolatban, a fenti email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

3.A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatszolgáltató személyes adatainak biztonságos és jogszerű kezeléséért az Adatkezelő vállal felelősséget. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjti.

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatszolgáltató személyes hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja és kezeli. Adatkezelés célja: hírlevél küldése, események szervezése, számla kibocsájtása.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat harmadik személynek semmiféle körülmények között nem adja ki.

Az adatok megadásával az Adatszolgáltató szavatolja, hogy a megadott adatok pontosak és teljesek, a személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Felhívjuk az Adatszolgáltató figyelmét, hogy amennyiben nem saját adataikat adják meg, az Adatkezelő kötelessége az érintett személyes hozzájárulásának megszerzése.

A 16. életévet be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése, csak akkor és olyan mértékben kezelendő, ha a hozzájárulást a gyermek szülője, vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, önkéntes feliratkozáson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatokat a felhasználó leiratkozásáig tároljuk.

A hírlevélre való feliratkozással az adatszolgáltató kijelenti, hogy e-mail címét azért adta meg, hogy azon az oktatással kapcsolatos információkat, hírleveleket kapjon.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, kijelenti, hogy az adatokat a legbiztonságosabban tárolja.

Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.

A rögzített személyes adatokat csak biztonságos szerveren, jelszóval védett adatbázisban tárolja.

A hírlevél szolgáltató IP címe: https://mailchimp.com Az Adatkezelő a  Mailchimp szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlap tárhely szolgáltatója: https://tarhely.eu

Üzemeltető neve: Tárhely Eu. Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószáma: 14571332-2-42

Postacíme: 1538 Budapest, Pf. 510

A beérkező e-mail üzeneteket, honlapra és a jógaórákra való regisztrációt az automatikus adatfeldolgozás során https titkosítású levelező szerveren továbbítjuk. A Tárhely Eu. Szolgáltató Kft GDPR megfeleléséről, adatvédelméről a részletek itt olvashatók: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő viszi fel a szerverre, míg az online regisztráció során rögzített adatok nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül kerülnek a szerverre.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a székhelyén elzárva tárolja. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben különböző időtartam is lehet. Az 5 éven túli Adatlapok/Kérdőívek megsemmisítésre kerülnek.

 1. A kezelt személyes adatok köre

 5.1 Jóga órára való regisztráció során megadandó személyes adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (kötelezően megadandó)
 • Lakcím (opcionálisan megadandó)
 • Telefonszám (opcionálisan megadandó)
 • Születési dátum (opcionálisan megadható)
 • Egészségügyi állapot (kötelezően megadandó)

5.2. Jóga tanfolyamokra, jógatáborokba való bejelentkezéshez megadandó adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (kötelezően megadandó)
 • Számlázási cím (kötelezően megadandó)
 • Telefonszám (kötelezően megadandó)
 • Egészségügyi állapot (kötelezően megadandó)

5.3 Hírlevélre való feliratkozáskor rögzítendő személyes adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (kötelezően megadandó)
 • Érdeklődési kör (kötelezően megadandó)

5.4. Jógaórára való online bejelentkezésnél megadandó személyes adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (kötelezően megadandó)
 • Telefonszám (kötelezően megadandó)
 • Számlázási cím (kötelezően megadandó).

Az online regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza az Adatszolgáltató nyilatkozatát Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató elolvasásáról és elfogadásáról.

 1. Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő

Az Adatkezelő az órarendi órák szervezése, lebonyolítása, valamint a jóga tanfolyamok, táborok szervezése, hírlevél küldés és számlázási tevékenység miatt rögzíti a látogatók személyes adatait.

 1. Az Adatszolgáltatók jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1 A tájékoztatás a hozzáférés joga: az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen és kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Adatszolgáltató írásban kérheti adataihoz való hozzáférést, helyesbítését, törlését a fent leírt e-mail címen.

Az Adatkezelő - törvényi előírás szerint- maximum. 30 napon belül köteles az adatok módosítására.

7.2 Helyesbítés joga

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatszolgáltató ezen felül saját maga is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, vagy a Hírlevélben való feliratkozásnál maga módosíthatja azokat.

7.3. Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A személyes adatok törlését az Adatszolgáltató e-mail-ben kezdeményezheti. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fenn állnak, törli az adatokat.

Az Adatszolgáltató alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére adatai törlésre kerüljenek:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Adatszolgáltatót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Amennyiben személyes adatok törlését kéri, az Adatkezelőnek joga van a további szolgáltatás megtagadásához, mivel az adatok megadása az órarendi órákon, tanfolyamokon, táborokba való jelentkezés, jógaórákra való online helyfoglalás előfeltételei.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog.

Az Adatszolgáltató kérheti adatainak korlátozását, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

 • az Adatszolgáltató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Adatszolgáltató ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatszolgáltató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Adatszolgáltató tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Adatszolgáltató jogos indokaival szemben.

7.5 Adathordozáshoz való jog

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az Adatszolgáltató tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges,
 • közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Adatszolgáltató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Adatszolgáltatót 30 napon belül tájékoztatja.

 • Jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: 0613911400
Fax: 0613911410
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu

 1. A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

8.1 Cookie-k (Sütik)

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek, több célra is felhasználhatók:

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát,
 • felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához,
 • minőségi felhasználói élményt nyújtanak.

8.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalakat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. A munkamenet (session) sütik technikailag elengedhetetlenek, nélkülük az oldal nem működne funkcionálisan. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, tehát az adatkezelés csak egy látogatásra korlátozódik, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak.

8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A Weboldal a következő sütiket használja:

A https://jogaharaszti.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics és a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

A Google Analytics sütikről itt tudhat meg többet:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Facebook remarketing követőkód használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók melyik aloldalakat keresték fel a weboldalon. Ezen sütik a lejáratukig láthatóak a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak addig, amíg a látogató nem törli őket. A Facebook sütik tájékoztatója itt nézhető meg:

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

8.4 Sütik engedélyezése és tiltása

A https://jogaharaszti.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt az Adatszolgáltató által használt böngésző beállítások engedik, vagy az Adatszolgáltató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, hogy a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközéről (táblagép, okos telefon, stb.), illetve azon e célból ún. „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy a látogatás alatt használt „sütiket” (cookie) a merevlemezre ne mentse el, azonban azt érdemes tudni, csak a „sütik” (cookies) használatával használhatja ki, és élvezheti teljes mértékben a látogató a weboldal egyes funkcióit. Ezért az Adatkezelő azt javasolja, hogy a „sütiket” a látogató hagyja bekapcsolva.
A Sütik megtekintése és törlése általában a web böngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges. Az látogató böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát.

jóga haraszti vonal